หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน
 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน รวมกลุ่ม ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ