หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน
 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน รวมกลุ่ม ประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพื่อการพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญ
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชน ได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามจัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ