ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลบัววัฒนา ในระดับใด
มากที่สุด ( 13 )
39.39%
มาก ( 16 )
48.48%
ปานกลาง ( 3 )
9.09%
น้อย ( 1 )
3.03%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%