ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลบัววัฒนา ในระดับใด
มากที่สุด ( 8 )
38.10%
มาก ( 10 )
47.62%
ปานกลาง ( 3 )
14.29%
น้อย ( 0 )
0.00%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%