หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาถนน เพื่อการคมนาคมและขนส่ง
 
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
แนวทางการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า และประปา
 
แนวทางการพัฒนาระบบการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ และตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่
 
 
 
 
แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการและสามารถได้รับผลตอบแทนสูงสุด
 
แนวทางการจัดหาแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลและแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตรและการประกอบอาชีพ
 
แนวทางส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 
 
 
 
แนวทางการจัดอบรมและการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางการเสริมสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล
 
แนวทางการพัฒนาประเพณีท้องถิ่น ศาสนา และวัฒนธรรม
 
การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 
แนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนด้านการศึกษา
 
แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
 
 
    
  
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.พ. 2554