หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบัววัฒนา ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม สภาพความเป็นอยู่ โดยรวมแล้วอยู่ในระดับ ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ใน การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาและ และการรวมกลุ่มจัดงาน ประเพณี หรือวันสำคัญในตำบล ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดความ สามัคคีขึ้นในตำบล
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง มีดังนี้
 
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ หมู่ที่ 7
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ (โรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
  ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา หมู่ที่ 1
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบัววัฒนา หมู่ที่ 1
   
 
   
วัด จำนวน 7 แห่ง

วัดบ้านลำบัวพัฒนา หมู่ที่ 1

วัดบ้านไร่เหนือพัฒนาราม หมู่ที่ 2

วัดบ้านเนินมะค่าน้อย หมู่ที่ 3

วัดบ้านวังอ่าง หมู่ที่ 4

วัดบ้านโคกพัฒนารารม (สวนประดู่ทอง) หมู่ที่ 5

วัดบ้านลำตาเณร หมู่ที่ 6

วัดบ้านลำประสาน หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
  สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเขาน้อย หมู่ที่ 6
 
ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (สถานีตำรวจชุมชนตำบลบ้านโภชน์ - บัววัฒนา)
 
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน ( รถน้ำเอนกประสงค์ )
 
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
ด่านตรวจยาเสพติด จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 1 – 8)
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 32 คน
 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน กองปราบอาสา
     

สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) จำนวน 8 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 250 คน