หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
 
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ประกอบด้วย
ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา และ หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะค่า รวมความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 21
ถนนสายบัววัฒนา - โคกยาว ผ่านหมู่ที่ 1 บ้านบัววัฒนา, หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา และหมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง รวมความยาว ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตำบลบัววัฒนา กับ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนโคกพัฒนา - บ้านติ้วน้อย ผ่านหมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา, หมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ และหมู่ที่ 7 บ้านซับวารินทร์ รวมความ ยาว ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตำบลบัววัฒนา กับตำบล บ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ถนนลูกรัง เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใน ตำบลบัววัฒนา
 
 
 
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 250 คน
 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มเยาวชน จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 8 กลุ่ม
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตร จำนวน 8 กลุ่ม
 
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 141 คน
 
ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพเสริมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง จำนวน 36 กลุ่ม
 
 
 
ทรัพยากรดิน
  สภาพดินเป็นดินร่วน ดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะดินบริเวณที่ราบลุ่ม มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ใช้ประโยชน์ ในการ เกษตรกรรม เป็นหลัก
ทรัพยากรน้ำ
  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประเภทคลอง จำนวน 12 สาย ผ่านพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน ประชาชนใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การเกษตร และมี แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ประเภทอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
ทรัพยากรป่าไม้
  ในเขตตำบลบัววัฒนา มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีพื้นที่ป่าไม้หนาแน่นบริเวณภูเขาและเชิงเขา ในพื้นที่การเกษตรของประชาชนมีการปลูก ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้ตะกู เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการปลูกต้นไม้ตามแนวถนน และบริเวณสถานที่ราชการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น