หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลต าบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2563  6 ต.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4  6 ต.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ ๓,๐๐๐ จ านวน ๑๒ เดือน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของเทศบาลต าบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบันทึกข้อมูลข่าวสารสนเทศส านักปลัด ของเทศบาลต าบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานท าความสะอาดส านักงานและอาคารต่างๆ ของ เทศบาลต าบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานดูแลงานไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย ของเทศบาลต าบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านจัดเก็บรายได้และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านเก็บขยะ ของเทศบาลต าบลบัววัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 97