หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ-๖๒๒๐ เพชรบูรณ์ จ านวน ๑๒ รายการ  24 พ.ย. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๘๖๗ เพชรบูรณ์ จ านวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พ.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านบัววัฒนา (คลอง ล าไม้แดง) ต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน ปริมาณงานค่าจ้างเหมาแบคโฮ จ านวน ๘ ชั่วโมง ปริมาณดินคันทาง ๑,๔๙๘ ลบ.ม. ปริมาณลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร พร้อมป้ายประจ าโครงการ จ านวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  9 พ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  9 พ.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2565  7 พ.ย. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  4 พ.ย. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เครื่องเสียง ไฟประดับ พร้อมเก็บ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พ.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) ส าหรับนักเรียนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๕ จ านวน ๒๒ วัน จ านวนนักเรียนรวม ทั้งสิ้น ๑๑ คนๆละ ๑๑ กล่อง รวม ๒๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ต.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คนๆละ ๑๑ กล่อง รวม ๒๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------------------------------------------------------------------- ตามที่ เทศบาลตำบลบัววัฒนา ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คนๆละ ๑๑ กล่อง รวม ๒๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารเสริม (นม) โดยจัดซื้อนมกล่อง (UHT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัววัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๕ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คนๆละ ๑๑ กล่อง รวม ๒๔๒ กล่อง จำนวน ๒๔๒ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๒.๔๔ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  28 ต.ค. 2565 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 155