หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
พช 0023.3/ว 5526 1-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5526 2-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 5534 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5524,5525 1-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 5524,5525 2-การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว ,5537,5538 1-การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ  [ 15 พ.ย. 2562 ]    
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 868