หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บัววัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  งานธุรการ  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภา เทศบาล งานประชุมคณะ เทศมนตรี พนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของ ทางราชการ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล  
  งานการเจ้าหน้าที่  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานบรรจุและแต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียน ประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล งานประเมินการปฏิบัต ิงานประจำปี งานขอ อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมศึกษาดูงาน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างงานสวัสดิการ การลา พักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ  
  งานทะเบียนราษฎร  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร อาทิเช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย ที่อยู่ เพิ่มชื่อ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น งานทะเบียนราษฎร จึงเป็น งานที่บริการประชาชนโดยตรง ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลได้ให้ความสำคัญ เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องที่จะทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการงาน ป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณา สรุปความเห็น รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการ ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
  งานรักษาความสงบ  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบกิจการค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังเหตุรำคาญ ทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การรักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย  
  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนการท่องเที่ยว งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล งานปรับปรุงดูแล บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว งานควบคุม กิจการการบริการท่องเที่ยว งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว รวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวงานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจ และบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว งานกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามแผน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานนิติกร  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและ เปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิด เทศบัญญัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานจัดทำงบประมาณ  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำ ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณงานจัดทำ งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐาน หารายได้ใหม่ของเทศบาล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานธุรการ  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ เก็บรักษาเอกสาร และระเบียบต่างๆ ของกองวิชาการและแผนงาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานประชาสัมพันธ์  
  การรวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อคิดเห็นของประชาชนการวิเคราะห์ วิจัย วางแผนงานการประชาสัมพันธ์ สำรวจกิจกรรมเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย  
  งานบริการข้อมูลข่าวสาร  
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเผยแพร่วิชาการ บริการและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล วางแผนการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน หน่วยงานหรือชุมชนอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานพัฒนาการศึกษา  
  มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน และเผยแพร่การศึกษา การประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานลูกเสือ ชาวบ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอบรมเยาวชนในด้านต่างๆ และงานถ่ายโอนการศึกษา  
  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ส่งเสริมสถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางศาสนา งานวันสำคัญ ของชาติและงานเทศกาลต่าง ๆ ตามโอกาสอันสมควร  
  งานกีฬาและนันทนาการ  
  มีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป สำหรับกีฬาเพื่อการแข่งขัน งานกีฬามวลชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศูนย์พัฒนาเยาวชน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  งานสังคมสงเคราะห์  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  งานพัฒนาชุมชน  
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การจัดทำโครงการ การส่งเสริมอาชีพประชาชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน งานทัศนศึกษา งานกองทุนหมู่บ้าน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย