หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบล
บัววัฒนา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่
วัดวังอ่าง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เทศบาลตำบล
บัววัฒนา
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1
2
3
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 30 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) (ครั้งที่ 2) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25ุ62 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2